Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

 

FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA DOKTORANTÓW

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Przyznawane jest na okres 12 miesięcy zgodnie z postanowieniem Dyrektora Instytutu. Stypendium wypłacane jest co miesiąc przelewem na konto bankowe doktoranta.

Czytaj więcej...

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

 

INNE STYPENDIA

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

-  stypendium socjalnego;

-  zapomogi;

-  stypendium dla najlepszych doktorantów;

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy składać do 31.10.2016 r. w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN na rok akademicki 2016/2017

wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

wniosek o przyznanie zapomogi

oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego w poprzedzającym roku kalendarzowym

 

 


 

 

 


Created by Pawel Boguszewski.