Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

Program

stacjonarnych czteroletnich studiów doktoranckich IBD

Program studiów doktoranckich

Przedmioty obowiązkowe

Punkty ECTS

I rok

II rok

III rok

IV rok

Wykłady kierunkowe

6 ECTS

 

 

Statystyka

2 ECTS

 

 

Filozofia

2 ECTS

Seminarium Zakładowe*

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

Sprawozdanie roczne**

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

Rozwój umiejętności zawodowych, przygotowanie doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, bezpośrednie szkolenie w pracowni

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

Zajęcia fakultatywne

Wykłady kierunkowe IBD dla drugiego kierunku

6/2 ECTS

Wykłady inne

1 ECTS/15 godzin

Wykłady soft skills

1 ECTS/roczny cykl zajęć

Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym**** w zależności od wkładu doktoranta

 

* opiekun naukowy wskazuje, w jakim zakładzie w danym roku zaliczane będzie seminarium zakładowe

** na wniosek opiekuna naukowego sprawozdanie roczne może być zaliczone innym wystąpieniem publicznym doktoranta, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10 słuchaczy w tym opiekun naukowy i kierownik zakładu

*** zaliczenie egzaminem – 6ECTS, zaliczenie obecnością – 2 ECTS

**** Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, doktoranci mogą zaliczać poprzez różne formy aktywności dokumentujące ich wkład pracy. Na przykład udział w kursach, szkoleniach, kursach e-learning, prezentację plakatu na konferencji, wystąpienia konferencyjne, publikacje w recenzowanym czasopiśmie, uzyskanie grantu (kierownik projektu), działalność popularyzatorską, itp

 

W czasie toku studiów doktoranckich w IBD należy zdobyć 30-45 punktów ETCS, w tym minimum 5 punktów ECTS musi być uzyskane za zajęcia fakultatywne, które przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (wytłuszczone)

W ciągu pierwszych dwóch lat studiów doktoranckich słuchaczy studiów doktoranckich IBD PAN obowiązuje zaliczenie jednego (wybranego z dwóch wymienionych poniżej) i uzgodnionego z promotorem, cyklu wykładów kierunkowych, zakończonego egzaminem. Co roku organizowany jest na zmianę jeden z dwóch cykli: „Biochemia i biologia molekularna” lub „Podstawy neurobiologii". Wykład kierunkowy z drugiego cyklu może zostać wybrany przez doktoranta jako jeden z wykładów dodatkowych w porozumieniu z opiekunem naukowym.

 

Roczny plan zajęć

 

ROCZNY PLAN ZAJĘĆ

PRZEDMIOT

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Wykład kierunkowy

x

Filozofia

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Statystyka

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Warsztaty z neuroanatomii

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Soft Skills

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

semestr zimowy - 1 X – 12 II

przerwa międzysemestralna - 13 II -26 II

semestr letni – 27 II - 30 VI

przerwa międzysemestralna – 1 VII - 30 IX

 


Created by Pawel Boguszewski.