Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

Tryb postępowania dotyczącego otwarcia przewodu doktorskiego określa Regulamin Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta, złożony do Dyrektora Instytutu


1. do wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego należy dołaczyć życiorys naukowy wraz z listą publikacji, opinia opiekuna naukowego i odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych. Wymaga się, aby przed otwarciem przewodu doktorant wygłosił seminarium w swoim zakładzie. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

2. doktorant może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów w Zał., 1 Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 13200), może także złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Rady Naukowej, p 119, nie później niż dwa tygodnie przed najbliższym posiedzeniem Rady Naukowej.

Szczegółowe informacje:

Regulamin Rady Naukowej wraz załącznikami

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki


Created by Pawel Boguszewski.