Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

 

 

Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie
na rok akademicki 2016/2017

(zejdź do formularza aplikacyjnego).

 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

3. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Instytutu, przedstawiciel Rady Naukowej, Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący, Kierownicy Zakładów,  oraz potencjalny opiekun naukowy kandydata. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również obecne inne osoby zaproszone przez Komisję Rekrutacyjną z głosem doradczym.

5. Komisja Rekrutacyjna na wniosek Dyrektora Instytutu przeprowadza rekrutację.

6. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronach internetowych Instytutu oraz wywiesza w siedzibie Instytutu przez okres nie krótszy niż 21 dni.

7. Rekrutacja przebiega trzyetapowo:

7.1. W pierwszym etapie kandydaci składają on-line  wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24.00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji.

Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

  1. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm. – t.j.) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie,
  2. o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Studiów Doktoranckich z dnia 24 kwietnia 2015 r.
  3. o wyrażeniu zgody na doręczanie przez Instytut kandydatowi pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), wraz ze wskazaniem Instytutowi adresu elektronicznego.
  • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
  • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.

Pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

 

Dodatkowo, osoby kandydujące do projektów NCN załączają wniosek o przyznanie stypendium NCN.

Warunki przyjęcia do projektu Bio4Med dostępne są na stronie: bio4med.nencki.gov.pl. Kandydaci do tego projektu dodatkowo dołączają deklarację o nieprzebywaniu w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

Doręczając pisma w formie dokumentu elektronicznego Komisja Rekrutacyjna stosuje w szczególności art. 46 ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 8, art. 54 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

7.2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocenę studiów magisterskich (0-15 punktów), określoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów.

2. Wcześniejszą aktywność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje) (0 -20 punktów).

3. Opinię samodzielnego pracownika nauki znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej) (0 – 20 punktów).

4. Podanie (zawierające list motywacyjny) (0 – 10 punktów).

5. Praktykę naukową w instytucie badawczym (0 – 30 punktów).

6. Opinię potencjalnego opiekuna naukowego - kierownika projektu (0-35).

7. Udział w programie „Diamentowy Grant” (20 punktów).

7.3. W trzecim etapie osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa odbywa się w języku angielskim. 

9. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu a także wywieszane w siedzibie Instytut przez 30 dni oraz przesłane drogą mailową do kandydata.

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

 

 


Created by Pawel Boguszewski.